Doživel_a sem transfobijo. Komu jo lahko prijavim?

Motiv: Nuka Horvat

Transfobija (angl. transphobia) je »skupek osebnih in kulturnih prepričanj, vedenj in verovanj, agresivnega vedenja, ki temelji na predsodkih, gnusu, strahu in/ali sovraštvu, usmerjenemu proti posameznicam_kom ali skupinam, ki ne ustrezajo družbenim pričakovanjem o spolnih normah ali jih prestopajo.

Transfobija se direktno in indirektno dogaja izredno pogosto, večina primerov transfobije pa ostaja nezabeleženih in nenaslovljenih. Redno beleženje transfobije je pomembno zaradi možnosti pritožbe/reševanja primera pri pristojnih organih, beleženje pa je pomembno tudi v primeru, kjer ni možnosti in/ali želje po uradnem reševanju primera. Seznam zabeleženih primerov transfobije je ključen pri sistemskem naslavljanju transfobje z odločevalkami_ci na državni ravni ter za osveščanje specializiranih strokovnjakinj_ov in splošne javnosti o specifikah življenja transspolnih oseb.

Transfobijo lahko prijaviš v primeru, da se je dogodek zgodil tebi in/ali osebam ob tebi, ter tudi v primeru, da si bil_a anonimni_a očividec_ka.

Komu lahko prijavim transfobijo in diskriminacijo?

ZAVOD TRANSAKCIJA

Prijaviš lahko vsako obliko nasilja, transfobije in diskriminacije, ki si jo doživel_a. Mogoča je tudi anonimna prijava.

Kontakt:
info@transakcija.si

PRIJAVNI OBRAZEC

**************************************************************************

ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ, ki ima pravno podlago v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo.

Organ je bil ustanovljen 25. oktobra 2016, ko je Državni zbor za petletni mandat izvolil Miho Lobnika, univerzitetnega diplomiranega sociologa z večletnimi izkušnjami na področju spodbujanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije za prvega zagovornika načela enakosti.

Kontakt:
gp@zagovornik-rs.si
brezplačna telefonska številka: 080 81 80

PRIJAVNI OBRAZEC

**************************************************************************

VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC

Varuh človekovih pravic je v razmerju do drugih državnih organov samostojen in neodvisen organ.

Varuh pri svojem delu ni omejen samo na neposredne kršitve v ustavi navedenih človekovih pravic in svoboščin, ampak lahko deluje v primeru kakršnekoli kršitve katerekoli pravice posameznika s strani nosilcev oblasti.

Kontakt:
info@varuh-rs.si
brezplačna telefonska številka: 080 15 30

Zakonska obravnava diskriminacije v Sloveniji

Diskriminacija zajema vso vedenje in neenako obravnavo, ki nekomu omejuje ali onemogoča uveljavljanje človekovih pravic.

Diskriminacija se izvaja nad posameznicami_ki ter nad manjšimskimi družbenimi skupinami, kamor sodijo tudi transspolne in LGBT+ osebe.

Slovenska zakonodaja prepoveduje diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin spolne identitete, spolnega izraza in/ali spolne usmerjenosti ter mnogo drugih. 

1. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) pravi:

“Ta zakon določa varstvo vsakega posameznika in posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik) pred diskriminacijo ne glede na spol, narodnost, raso ali etnično poreklo, jezik, vero ali prepričanje, invalidnost, starost, spolno usmerjenost, spolno identiteto in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazbo ali katero koli drugo osebno okoliščino (v nadaljnjem besedilu: osebna okoliščina) na različnih področjih družbenega življenja, pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali drugem področju.”