Slovar

10356230_1433945150234306_9188679143539036318_nVir: Transparent Prague

 • Androgenost

  (angl. androgyny) je spolni izraz, ki je nedoločljiv izključno enemu izmed spolov binarnega spolnega sistema; androgenost kot spolni izraz ni konformističen le ženskosti ali moškosti, temveč je oblikovan s prepletom spolnih izrazov obeh binarnih spolov.

  Reference: Androgenost

 • Aspolnost

  (angl. agender) je spolna identiteta, kjer se oseba, ne identificira s katerokoli spolno identiteto oz. čuti popolno odsotnost lastne spolne identitete.

  Reference: Aspolnost

 • Bifobija

  (angl. biphobia) označuje iracionalni strah, nestrpnost in sovražen odnos do biseksualnih oseb. Pogosto so biseksualne osebe tudi izbrisane oziroma se jih naredi nevidne s tem, ko se jih predstavi kot heteroseksualne ali kot lezbijke ali geje.

  Reference: Bifobija

 • Biseksualnost

  (angl. bisexuality) je spolna in/ali romantična usmerjenost oseb, ki jih lahko privlačijo ljudje več kot enega spola, ne nujno v istem obdobju, ter ne nujno na enak način ali v enaki meri.

  Reference: Biseksualnost

 • Bispolnost

  (angl. bigender) je spolna identiteta, pri kateri oseba čuti dve ločeni spolni identiteti bodisi istočasno bodisi izmenično. Različne spolne identitete, ki so prisotne pri bispolni osebi so lahko binarne ali nebinarne – naprimer moška in ženska spolna identiteta ali pa ženska in aspolna identiteta, itd.

  Reference: Bispolnost

 • Cisnormativnost

  (angl. cisnormativity) predpostavlja, da so vse osebe cisspolne, in ustvarja družbo, v kateri je cisspolnost edina družbeno sprejeta spolna identiteta. Cisnormativnost daje cisspolnim osebam več družbene moči in predvideva, da so večvredne od transspolnih.

  Reference: Cisnormativnost

 • Cisspolna nenormativnost

  (angl. gender nonconforming, gender variant) predstavlja stopnjo neujemanja oz. neusklajenosti med doživljanjem in izražanjam lastne spolne identitete v skladu z družbenimi normative, pričakovanji in zahtevami za spol, ki je osebi bil pripisan ob rojstvu in sovpadajoče spolne vloge in spolni izraz. Cisspolna nenormativnost predstavlja vse neusklajenosti med družbenimi normative za spola znotraj binarnega spolnega sistema ter dejanskim obstojem in izražanjem vseh spolov. Cisspolna nenormativnost ne predstavlja oz. ni spolna disforija, kar pomeni, da vse cisspolno nenormativne osebe ne doživljajo spolne disforije.

  Reference: Cisspolna-nenormativnost

 • Cisspolna ženska

  (ali cis ženska) je oseba, ki doživlja ujemanje med lastnim doživljanjem spolne identitete in spolom, ki ji je bil pripisan ob rojstvu.

  Reference: Cisspolna-ženska

 • Cisspolni moški

  (ali cis moški) je oseba, ki doživlja ujemanje med lastnim doživljanjem spolne identitete in spolom, ki mu je bil pripisan ob rojstvu.

  Reference: Cisspolni-moški

 • Cisspolnost

  (angl. cisgender) je spolna identiteta, pri kateri se spolna identiteta osebe ujema s spolno identiteto, ki je osebi bila določena glede na spol pripisan ob rojstvu. Cisspolnost je normativna in večinska spolna identiteta oseb, iz česar izvira tudi njena družbena moč. Latinska predpona cis pomeni ‘na isti strani’ ali ‘na tej strani’.

  Reference: Cisspolnost

 • Družbeno zatiranje

  (angl. opression) je uporaba avtoritete ali moči v neprimerne, nepravične namene. Zatiranje ali družbena moč se izraža med družbenimi skupinami, kjer ima ena skupina več družbene moči kot druga in s tem omejuje nepriviligirani skupini dostop do moči (RFSL Ungdom 2009).

  Reference: Družbeno-zatiranje

 • Heteronormativnost

  (angl. heteronormativity) je celota družbenih norm in praks vsakdanjega življenja, ki so se skozi zgodovino razvile okrog heteroseksualnosti in temeljijo na binarni, biološko določeni opoziciji žensko-moško. Je predpostavka, da so vse osebe heteroseksualne in ustvarja družbo, v kateri je heteroseksualnost edina družbeno sprejeta spolna usmerjenost. Heteronormativnost daje osebam več družbene moči in predvideva, da so večvredne od neheteroseksualnih. Heteronormativnost vodi do nevidnosti in stigmatizacije nenormativnih seksualnosti.

  Reference: Heteronormativnost

 • Homofobija

  (angl. homophobia) je definirana kot iracionalni strah, nestrpnost in sovraštvo do istospolno usmerjenih oseb – lezbijk in gejev, ali oseb, za katere se nam zdi, da so istospolno usmerjne. Tovrstna negativna čustva in prepričanja služijo kot podlaga, na kateri se oblikujejo miti, stereotipi in diskriminacija, vse to pa pogosto vodi do nasilja nad lezbijkami in geji.

  Reference: Homofobija

 • Homonormativnost

  (angl. homonormativity) označuje sprejemanje heteronormativnih vrednot med geji in lezbijkami ter v gejevskih in lezbičnih gibanjih. Homonormativnost zapoveduje, da se na osnovi pravne ureditve, ki so podeljene lezbijkam in gejem v določeni državi (poroke, posvojitve, dedovanje itd.), ocenjuje, v kolikšni meri je ta država LGBT+ sprejemajoča in vključujoča. Homonormativnost ni kritična do lastne pozicije, kjer gre za poskuse asimilacije v večinsko heteronormativno družbo, ne pa prepoznavanje in legitimiranje ter legaliziranje nenormativnih spolnih usmerjenostim, spolnih identitet in spolnih izrazov. Predstavlja vodilo prevladujočega modela (mejnstrimovskega) gejevskega gibanja in pogosto služi nadaljnji marginalizaciji že tako marginaliziranih BTQIA+ skupin.

  Reference: Homonormativnost

 • Identitetne politike

  (angl. identity politics) so vse politične dejavnosti ali gibanja, ki na podlagi kulturnega, etničnega, spolnega, rasnega, verskega ali socialnega interesa, kategorizirajo navidezne enotne skupinske identitete. Identitetne politike zanemarjajo intersekcionalnost in pospološujejo politične interese na vse pripadnice_ke določene osebne okoliščine. Ker pa imajo lahko osebe, ki se identificirajo z neko osebno okoliščino, podobne izkušnje, predvsem z diskriminacijo in nasiljem, je povezovanje z osebami, ki se identificirajo z enako ali vsaj podobno osebno okoliščino hkrati eden od načinov za vzpostavljanje pozicij enakopravnosti.

  Reference: Identitetne-politike

 • Intersekcionalnost

  (medpresečnost) (angl. intersectionality) je koncept, ki opisuje skupek več osebnih okoliščin, na podlagi katerih so lahko posameznice_ki diskriminirane_i. Nobene izmed osebnih okoliščin, ki sestavljajo ta skupek, ne smemo obravnavati ločeno, saj le vse skupaj ustvarjajo specifično realnost.

  Reference: Intersekcionalnost

 • Interspolna oseba

  (angl. intersex person) je oseba, ki ima telesno anatomijo in biološke postavke ter spolne karakteristike (eksterne ali interne spolne organe, kromosome, gonade (spolne žleze),…), ki onemogočajo, da se osebi pripiše ženski ali moški biološki spol, kar je sicer eden izmed prvih dogodkov ukalupljenja v binarni spolni sistem, ki jim je novo rojena oseba izpostavljena. Interspolni otroci ali osebe so v večini primerov primorane prestati kirurške posege in hormonsko zdravljenje. Tekom korektivnih kirurških posegov se spolni organi usklajujejo z družbeno normativnimi in sprejemljivimi velikosti za klitorise in penise. ‘Normalizacija’ spolnih organov je mnogokrat zdravstveno nepotrebna, vendar se jo izvaja zaradi uklona družbenim normam ter stigmi, ki jo družba izvaja nad vsemi osebami, ki v celoti ne sovpadajo z normativi binarnega spolnega sistema.

  Reference: Interseksualna-oseba

 • Interspolnost

  (angl. intersex) je biološka/telesna nejasnost spola v okviru binarnega spolnega sistema oz. nezmožnost dojenčici_ku ob rojstvu pripisati izključno ženski ali moški spol. Interspolne osebe imajo atipičen razvoj spolnih kromosomov, spolnih žlez, reproduktivnih organov in kanalov ter genitalij. Stopnje interspolnosti se med seboj razlikujejo. Povprečno 1 od 200 dojenčic_kov se rodi kot interspolna oseba. Medicina klasificira atipičen razvoj spola oz. interspolnost kot motnjo spolnega razvoja. Odločitev o spolu dojenčice_ka sprejemajo zdravnice_ki na osnovi medicinskih testov. V primeru, da ima otrok kromosom Y in primeren penis (velik vsaj 2,5 cm) oz. penis, ki ga je po mnenju zdravnice_ka mogoče rekonstruirati, se otroku pripiše moški spol. V primeru, da ima otrok kromosom Y in neprimeren penis oz. penis, ki ga po mnenju zdravnice_ka ni mogoče rekonstruirati, se otroku pripiše ženski spol . Genitalije tega otroka bodo kirurško spremenjene, tako, da bodo čimbolj podobne temu, kar se družbeno razume kot ‘ženske genitalije’. Ta postopek vključuje konstruiranje vagine in zmanjševanje klitorisa.

  Reference: Interseksualnost

 • Kvir

  (angl. queer) pomeni kritiko vseh oblik normativnih spolnih usmerjenosti (heteronormativnost, homonormativnost). Kvir teorija poudarja raznolikost in nasprotuje gejevsko-lezbičnemu gibanju, ki skuša homoseksualnost predstaviti kot enako “normalno” kot heteroseksualnost. Nasprotuje tudi identitetnim politikam in trdi, da se kot kvir ni mogoče identificirati, ampak je mogoče kvirovske vrednote le živeti. Kvir zavrača asimilacijo in normalizacijo, nasprotuje konceptom normalnosti in je kritičnen ne le do heteronormativnosti, temveč tudi do vojne, družine, istospolnih porok in asimilacijske politike lezbičnih in gejevskih gibanj. Pri tej kritiki se poslužuje nekonvencionalnih političnih strategij (civilna nepokorščina, performativnost, …) in se aktivno vključuje v druga socialna gibanja. Pomembno je poudariti, da kvir ni sopomenka za LGBT (čeprav se jo tako uporablja), temveč ločena (anti)identiteta. Termin sam pa je reapropriacija (prisvojitev in transformacija) angleške besede queer, ki je imela zgodovinsko gledano negativno, žaljivo konotacijo.

  Reference: Kvir

 • Kvirspolnost

  (angl. genderqueer) je spolna identiteta, ki presega binarni spolni sistem. Kvirspolna identifikacija vključuje vse spolne identitete, ki so izven cisnormativnih spolnih identitet. Kvirspolna oseba se lahko identificira kot ženska in moški hkrati, kot občasno ženska in občasno moški, ali pa niti kot ženska niti kot moški (aspolnost, neutrois). Kvirspolna spolna identiteta lahko nakazuje tudi fluidnost spolne identitete (prehajanje med raznimi spolnimi identitetami) ali pa spolne identitete, ki so skupek mnogih spolnih identitet (trigender, pangender).

  Reference: Kvirspolnost

 • Motnja spolne identitete

  (angl. gender identity disorder) je kategorija, ki še vedno obstaja v uradnem seznamu Diagnostičnega in statističnega priročnika za mentalne motnje (DSM – IV). Dodeljuje se jo transspolnim in cisspolno nenormativnim osebam. Odvisno od starosti, pri osebi z močno in trajno spolno identifikacijo, ki se ne ujema s spolom pripisanem ob rojstvu, in trajnim nelagodjem zaradi spola pripisanega ob rojstvu ali z občutenjem nepripadanja spolni vlogi, povezani s tem spolom, se diagnosticira motno spolne identitete v otroštvu, adolescenci ali v odraslosti. Motnja spolne identitete se razume kot žaljivo, ker ljudi etiketira kot »motene«, medtem kot se diagnoza uporablja, ne da bi transseksualnost »zdravili«, pač pa, da bi se osebi omogočilo koriščenje zdravstvenih soritev v procesu prilagoditve spola.

  Reference: Motnja-spolne-identitete

 • Nebinarna spolna identiteta

  (oz. identitete) (angl. non-binary) je krovni termin, ki zajema spolne identitete, ki niso znotraj binarnega spolnega sistema. Gre torej za vse spolne identitete, ki presegajo binarni spolni sistem oziroma spolne identitete, ki niso moški ali ženska. Termin se lahko uporablja bodisi v tem pomeni, lahko pa gre tudi za samostojno spolno identiteto, ki ne potrebuje natančnejše definicije. Nebinarne spolne identitete podobno kot kvirspolnost zajemajo številne spolne identitete, ki se nahajajo zunaj binarnega spolnega sistema, naprimer: aspolnost, neutrois, bispolnost, kvirspolnost, itd.

  Reference: Nebinarna-spolna-identiteta

 • Neutrois

  je nebinarna spolna identiteta, pri kateri oseba, ki je neutrois, čuti nevtralno spolno identiteto. Če gre pri aspolni identiteti bolj za odsotnost kakršnekoli spolne identitete, gre pri neutrois ponavadi za občutenje spolne identitete, ki pa je nevtralna. Pri neutrois osebah je pogosta spolna disforija in nekatere osebe želijo prilagoditi svoj videz bodisi samo z oblačili in pripomočki, lahko pa želijo tudi tranzicijo. Disforija pa ni pogoj za to spolno identiteto, saj kot pri vseh spolnih identitetah tudi za neutrois velja, da vsaka oseba dojema in živi svojo spolno identiteto tako, kot jo čuti in razume sama.

  Reference: Neutrois

 • Panspolnost

  (angl. pangender) je spolna identiteta, kjer se oseba ne identificira s spolnima identitetama v binarnem spolnem sistemu, temveč se identificira kot nekdo, ki ima mnoge ali vse spolne identitete. Izraz panspolnost je vsebinsko podoben izrazu kvirspolnost.

  Reference: Panspolnost

 • Podčrtaj

  uporabljamo pri slovničnih oblikah, ki vsebujejo spol, z namenom vključevanja vseh spolov, tudi tisih, ki presegajo spolni binarizem “ženska-moški”. V nasprotju s poševnico (/), ki še vedno predstavlja samo dve možnosti in s tem binarno delitev, podčrtaj povezuje obe normirani slovnični obliki, ju ločuje in hkrati med njima ustvarja prazen prostor za projiciranje končnic, ki je jezikovna norma še ne pozna, bi se pa lahko razvile. Z uporabo podčrtaja presegamo jezikovno normo, ki nam pravi, da je generična oblika moški slovnični spol in da sta spola samo dva. Podčrtaj uporabljamo torej tudi, kadar spolna identiteta/zaimki niso znani ali pa govorimo (o) skupini oseb, katerih spolov ne želimo predvidevati.

 • Potrditev spola

  (angl. gender confirmation) je proces, kjer oseba prehaja med spolom, ki ji je bil pripisan ob rojstvu, k željenemu spolu in spolnemu izrazu. Potrditev spola poteka s hormonsko terapijo, operativnimi posegi, lepotnimi posegi, lepotno plastično kirurgijo in drugimi postopki. Odločitve, katere izmed teh posegov se bodo poslužile, sprejemajo osebe same, zanje ni napisanih pravil in se pri različnih osebah pojavljajo v različnih zaporedjih in obsegih.

  Reference: Potrditev-spola

 • Privilegij

  (angl. privilege) je posebna pravica, ugodnost, ki omogoča določenemu družbenemu sloju ali skupini poseben, boljši položaj. Na podlagi privilegija se izoblikujejo družbeni normativi in hierarhije.

  Reference: Privilegij

 • Samoidentifikacija

  (angl. self-determination) je pravica vsake posameznice_ka, da sam_a (pre)oblikuje in (ne)definira svojo spolno identiteto.

  Reference: Samoidentifikacija

 • Spol, pripisan ob rojstvu

  (angl. gender assigned at birth) je spol, ki je določen takoj ob rojstvu, na osnovi izgleda zunanjih genitalij, in klasificira in definira spol dojenčice_ka. Medicinske in biološke discipline namreč definirajo, kategorizirajo, raziskujejo ter analizirajo spol(e) ter osebam pripisujejo spol izključno na osnovi telesnih značilnosti, brez upoštevanja samoidentifikacije.

  Reference: Spol-pripisan-ob-rojstvu

 • Spolna disforija

  (angl. gender dysphoria) je kratkoročno ali dolgoročno doživljanje distresa, nezadovoljstva in stisk kot posledice neujemanja lastne spolne identitete s spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu. Pri nekaterih osebah je spolna disforija prisotna v tolikšni meri, da doživljan distress izpolnjuje pogoje za pridobitev formalne diagnoze spolne disforije. Hkrati pa ta diagnoza ne bi smela biti osnova za stigmatizacijo oseb s spolno disforijo ali kršitve njihovih človekovih pravic, čeprav se to dejansko dogaja (pre)mnogokje. Obstoječi sistemi klasifikacije kot npr. Diagnostični in statistični priročnik za mentalne motnje (DSM – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Ameriško psihiatrično združenje, 2000), in Mednarodna klasifikacija bolezni (ICD – International Classification of Diseases, Svetovna zdravstvena organizacija, 2007) definirata razne duševne motnje, ki se medseboj razlikujejo glede pojavnosti, trajanja, patogeneze itd. Ti sistemi poskušajo klasificirati skupine simptomov in stanj, ne pa posameznice_ke. Motnja je v tem smislu opis simptomov in stanja, ki ga oseba doživlja, ne pa opis same osebe ali njene identitete. Pomembno je poudariti, da transspolne, transseksualne in cisspolno nenormativne osebe nimajo prirojenih motenj, temveč se težavam, ki jih povroča spolna disforija lahko pristopi kot k nečemu, kar se lahko diagnosticira in za kar obstajajo raznolike možnosti obravnave. Obstoj diagnoze spolne disforije pogosto olajša ali v celoti omogoča dostop do zdravstvene skrbi za transspolne, transseksualne in cisspolno nenormativne osebe, hkrati pa omogoča nadaljnje raziskave ter odkrivanja učinkovitih obravnav.

  Reference: Spolna-disforija

 • Spolna fluidnost

  (angl. genderfluid) je spolna identiteta, pri kateri osebe čutijo, da je njihova spolna identiteta fluidna. To pomeni, da se njihova spolna identiteta spreminja od enega spola k drugemu, ni statična, temveč prehaja med dvema ali več spolnimi identitetami. Spremembe med različnimi spolnimi identitetami lahko občutijo bodisi iz danes na jutri, glede na situacijo, na več mesecev, itd. Vsaka spolno fluidna oseba spolno fluidnost občuti po svoje.

  Reference: Spolna-fluidnost

 • Spolna identiteta

  (angl. gender identity) je posamezničino_kovo notranje in osebno doživljanje lastnega spola, ki lahko ustreza ali ne ustreza na zunaj razpoznavnim spolnimi značilnostmi. Če se spolna identiteta osebe ujema s spolom, ki ji je bil pripisan ob rojstvu, je oseba cisspolna. Transspolna oseba pa doživlja neujemanje med lastno spolno identiteto in tisto, ki ji je bila pripisana s strani družbe. Transspolnost tako zajema vse spolne identitete, ki so osnovane in/ali preoblikovane v skladu s posamezničnimi_kovi čutenji in doživljanji sebe.

  Reference: Spolna-identiteta

 • Spolne vloge

  (angl. gender roles) so družbeno konstruirani in predpisani vzorci obnašanja, ki v naši družbi temeljijo na binarnosti ženskosti in moškosti. Spolne vloge v naši družbi so osnovane na heteronormativnosti in patriarhatu, zato imajo moškost in moške spolne vloge večjo družbeno moč.

  Reference: Spolne-vloge

 • Spolni izraz

  (angl. gender expression) je vidna zunanja predstavitev osebne spolne identitete. Spolni izraz se manifestira z oblačili, ličili, frizuro, (ne)britjem poraščenih delov telesa, telesno držo in mimiko, vedenjem v javnih in zasebnih družbenih okoljih. Spolni izraz lahko izraža ujemanje ali pa neujemanje s spolnim vlogam/spolno identiteto, ki jih določa binarni spolni sistem.

  Reference: Spolni-izraz

 • Spolni znaki oz. spolne karakteristike

  (angl. sex characteristics) se delijo na primarne in sekundarne spolne znake. Primarni spolni znaki so tisti, ki so povezani neposredno z razmnoževanjem, to so genitalije in drugi reproduktivni organi. Sekundarni spolni znaki pa so tisti, ki niso potrebni za razmnoževanje, naprimer poraščenost, mišična masa, višina glasu, itd.

  Reference: Spolni-znaki-oz-spolne-karakteristike

 • Standardi zdravstvene oskrbe za transspolne, transseksualne in cisspolno nenormative osebe

  (verzija VII, 2012) so smernice za delo s transspolnimi, transseksualnimi in cisspolno nenormativimi osebami, ki jih izdaja Svetovna profesionalna organizacija za zdravje transspolnih oseb (WPATH – World Professional Association for Transgender Health). Pogovorno se jih imenuje kar ‘standardi oskrbe’ ali ‘standardi oskrbe 7‘.

  Reference: Standardi-zdravstvene-oskrbe-za-transspolne-transseksualne-in-cisspolno-nenormative-osebe

 • Transfobija

  (angl. transphobia) je »skupek osebnih in kulturnih prepričanj, obnašanj in verovanj, agresivnega obnašanja, ki temelji na predsodkih, gnusu, strahu in/ali sovraštvu usmerjenemu proti posameznicam_kom ali skupinam, ki ne ustrezajo družbenim pričakovanjem glede spolih norm ali le te prestopajo. Transfobija še posebej vpliva na posameznice_ke, katerih spolna identiteta ali spolni izraz ne sovpada s spolom, ki jim je bil družbeno pripisan ob rojstvu […]« (Transrespect versus transphobia: working definitions).

  Reference: Transfobija

 • Transmizoginija

  (angl. trans-misogyny) je mizoginija, ki prizadane specifično transspolne ženske, ki so pogosto žrtve nasilja prav zato, ker so diskriminirane kot transspolne osebe in še dodatno kot ženske. Mizoginija je sovraštvo do žensk, nezaupanje ali prepričanje, da so ženske manjvredne in posledično lahko spodbuja sovražno ali nasilno obnašanje in nevarnost za ženske. Ženskost in ženstvenost sta določeni kot manjvredni od moškosti in možatosti ter obstajata v dobrobit slednjih. Mizoginija obstaja kot neizogibna posledica patriarhata, kjer se ženske oziroma vse, kar je razumljeno kot žensko in ženstveno, vidi kot manjvredno. Lahko je bolj ali manj očitna, neposredna oz. posredna.

  Reference: Transmizoginija

 • Transseksualnost

  (angl. transsexuality) je spolna identiteta, kjer oseba doživljan neujemanje med lastnim doživljanjem spolne identitete in spolom, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu. Za razliko od transspolnih oseb, transseksualne osebe doživljajo konstantno prisotno nezadovoljstvo in distres zaradi občutka neusklajenosti s spolom pripisanim ob rojstvu, hkrati pa imajo željo in potrebo svojo spolno identiteto potrdititi tudi na telesni ravni s procesom potrditve spola.

  Reference: Transseksualnost

 • Transspolna oseba

  (angl. transgender person) je oseba, katere spolna identiteta ni cisspolna; pri transspolnih osebah se spol, ki je bil osebi pripisan ob rojstvu, ne ujema s spolno identiteto, ki jo čuti oseba sama in s katero se identificira. Transspolna oseba doživlja neujemanje med lastno spolno identiteto in tisto, ki ji je bila pripisana s strani družbe. Transspolne osebe lahko želijo svoje telo in zunanji videz prilagoditi svoji spolni identiteti (transseksualnost) ali pa ne pristajajo na to, da se morata telo in zunanji videz prilagoditi spolni identiteti.

  Reference: Transspolna-oseba

 • Transspolnost

  (angl. transgender) je krovni pojem za vse spolne identitete, ki so osnovane in/ali preoblikovane v skladu s posamezničnimi_kovi čutenji in doživljanji sebe. Transspolnost je spolna identiteta, ki presega binarnost cisspolnosti; transspolnost ne temelji na nujnosti ujemanja ob rojstvu pripisanega biološkega spola in osebne spolne identitete, temveč zajema vse spolne identitete, ki niso v skladu s cisnormativnostjo. Sem sodijo različne identitete: transseksualne osebe, aspolne osebe (brez spola), nebinarne osebe (osebe, ki se ne identificirajo kot moški ali ženske), kralji_ce preobleke, transvestitke_i, itd. Latinska predpona trans pomeni ‘preko’, ‘onkraj’ ali ‘na drugi strani’.

  Reference: Transspolnost

 • Transvestit_ka

  (angl. transvestite) je oseba, ki se preoblači v oblačila, ki so po družbenih normah pripisane osebam drugega spola, kot je oseba sama ali kot je osebi bilo pripisano ob rojstvu. Razlogi zakaj se oseba preoblači so mnogi, med njimi so lahko želje po drugačnem spolnem izražanju, zabava, subverzivnost, seksualna gratifikacija / privlačnost itd. Travestiti_ke lahko začnejo proces prilagoditve spola, ali pa svojo spolno identiteto in spolni izraz izražajo zgolj s preoblačenjem.

  Reference: Transvestit_ka

 • Tranzicija

  (angl. transition) je kompleksen proces znotraj katerega oseba naredi prehod iz spola, ki ji je bil pripisan ob rojstvu v spol, ki ga čuti kot sebi lastnega. Tranzicija vključuje začetek javnega življenja v lastnem spolu (zasebno je oseba morda že tako živela), psihološko/psihiatrično oceno, hormonsko terapijo, nadgradnjo ali izgradnjo sekundarnih spolnih karakteristik ter operativne posege za potrditev spola. Tranzicija vključuje tudi proces pravnega priznanja spola (v državah in v okviru pogojev, kjer in kot je to dovoljeno), torej pridobitev novih osebnih dokumentov s pravilnim spolom in spolnim identifikatorjem, ne pa tistim, ki je osebi bil napačno pripisan ob rojstvu. Tranzicija lahko vključuje vse zgoraj navedene postopke in posege, vendar to ni nujno – o poteku tranzicije odloča vsaka transspolna oseba zase.

  Reference: Tranzicija

 • Tranzicija pri osebah z nebinarnimi spolnimi identitetami

  je tranzicija, ki se razlikuje od zgoraj opisane tranzicije. Tudi nekatere osebe z nebinarnimi spolnimi identitetatmi doživljajo spolno disforijo in čutijo potrebo prilagoditi svoj videz oziroma telo svoji spolni identiteti. Te osebe lahko želijo telo prilagoditi na enega ali več načinov, ki lahko vključujejo hormonsko terapijo in/ali operativne posege, lahko pa tudi celoten proces tranzicije. Vse je odvisno od potreb in želja posamezne osebe. Glavna razlika torej ni v samem procesu ali načinih prilagajanja telesa, temveč to, da imajo te osebe nebinarno identiteto in njihov namen ni potrditi moške ali ženske spolne identitete. Za tranzicijo pri nebinarnih osebah se lahko uporabljata akronima ŽVN in MVN.

  Reference: Tranzicija-pri-osebah-z-nebinarnimi-spolnimi-identitetami

 • WPATH

  je Svetovna profesionalna organizacija za zdravje transspolnih oseb (World Professional Association for Transgender Health), ki je nekoč bila poznana pod imenom Mednarodno združenje za spolno disforijo Harry Benjamin (The Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association).

  Reference: WPATH

 • ŽVM / MVŽ / ŽVN / MVN

  so akronimi, ki opisujejo transspolne ali transseksualne osebe. Pri tem prva črka označuje spol pripisan ob rojstvu, druga označuje tranzicijo, tretja pa spolno identiteto, katero želi oseba potrditi na telesni ravni. Prvi dve oznaki opisujeta tranzicijo med binarnima spoloma, druga dva pa tranzicijo nekaterih nebinarnih oseb, ki čutijo željo ali potrebo svojo spolno identiteto potrditi tudi telesno.

  Reference: ŽVM-MVŽ-ŽVN-MVN